line

انتقام هنر

سردار سلیمانی
آثار شهید حاج قاسم سلیمانی
شهید ابومهدی
آثار شهید ابومهدی المهندس
شهید فخری زاده
آثار شهید محسن فخری زاده
مساله یمن
آثار مرتبط با یمن
مساله فلسطین
آثار مرتبط با فلسطین
line

شهید عزیز ما...

نماد نیست، مسلک است ... مقصد نیست، مسیر است ...

روح لبریز او چنان سرشار از زیست شهیدانه و منش صادقانه بود که برای هر یک از اهالی این تاریخ در حوالی این حادثه جرعه‌ای به قدر تشنگی جان وی داشت؛ و در این میان هنر راستین پیاله‌ای تواند بود برای دست‌گردانی شهدی از مرام و مسلک آن «شهید عزیز»…

about
line
line
line